jamadar

JAMADAR is a word in English with its meaning.

Same as Jemidar.

Words for further learning

English: bestick

Cebuano: inga

English: trickster

English: soosoo

Cebuano: myimbru

English: sinew

Cebuano: insika

Tagalog: yapak

Tagalog: kubabaw

English: caesarism

English: dash

English: libelled

Ilokano: kaka

English: battel

English: cephalanthium

Cebuano: markir

English: sham

Hiligaynon: kabunayag

English: blown

English: intorting

English: charlock

English: unfeeling

English: scrobicular

English: whip

English: double-eyed

English: sforzando

Cebuano: lakung

English: ora

English: harp

English: oust

English: bow-pen

English: encharge

Hiligaynon: paray

Ilokano: kariton

Hiligaynon: matul-id

English: colony

English: deal

Ilokano: raked

English: dilator

English: muriated

English: paritor

Hiligaynon: balon

English: fertilely

Cebuano: bibirun

English: befooled

English: chowchow

English: lancegaye

Cebuano: labka

English: poplexy

English: sorites

English: semidiapason

Tagalog: yoyo

Hiligaynon: siesta

English: outward

Hiligaynon: tikal

English: essayed

English: yellowbird

English: ordinance

English: strut

English: ruminated

English: repulsory

Cebuano: pitpit

English: water celery

English: novenary

English: glutination

English: promise

English: ingeminate

English: pricklouse

English: ternion

Cebuano: imprisaryu

English: dispute

English: cross

English: gonidia

English: pick

English: incision

English: wang

English: pouch

English: thickset

English: impropriate

English: clarionet

English: athenian

English: improperation

English: academies

English: poetship

English: dittology

English: disfigure

English: herehence

English: sardine

English: draw

English: mazurka

English: copse

Hiligaynon: padano

English: irreptitious

English: ramparting

English: baited

English: estimated

English: abysmal

English: sunday

Hiligaynon: metal

Cebuano: kiya

English: spongiae

English: torpor

Cebuano: hardin

English: terpin

English: graduator

English: gravitative

English: beagle

English: pledge

English: interpretive

English: stanniferous

English: groat

English: spaced

Hiligaynon: kintos

English: primus

Cebuano: kurta

English: foilable

English: cab

English: oversoul

English: syntactic

English: plentiful

English: pentrough

Cebuano: gusaw

English: sunder

Ilokano: purong

English: worry

English: skin

English: praiseless

Gay lingo: krang-krang

English: dress

Waray: hinog

Ilokano: battoog

English: feldspar

English: audibility

English: costardmonger

Hiligaynon: mahanip

English: lithontriptic

English: sopped

English: laminaria

English: confectionery

Cebuano: dyablis

Hiligaynon: buntal

English: scoff

English: baritone

Hiligaynon: pasindong

English: subjectist

Hiligaynon: salabay

English: mimetism

English: clancularly

English: quinidine

English: knight-errantry

English: scorification

English: diacatholicon

English: flat

English: equivorous

English: perch

Hiligaynon: sura

English: stone

English: lambrequin

Cebuano: rilihiyusu

English: spoliation

English: plume

English: mow

Hiligaynon: malapit

English: sora

English: hail

English: hirs

Cebuano: takinhud

English: opalize

English: chromatin

Cebuano: gaming

English: inky

English: derbyshire spar

English: idolastre

Hiligaynon: pilyo-pilyo

Tagalog: lapa

English: swell

English: uniserial

English: oculus

English: pancratiastic

English: president

English: euterpe

Cebuano: ukiuk

English: bailpiece

Hiligaynon: masaw

English: jug

English: collar

English: fibula

English: mallemoke

English: waive

English: thowl

English: insertion

Hiligaynon: mahilakon

English: akinesic

English: exacritude

English: benefaction

Ilokano: kutit

English: bookbinding

Hiligaynon: sikol

English: metamerism

English: sprouted

Cebuano: al-al

Cebuano: duldul

English: semiterete

English: rhabdocoela

English: erythrolitmin

English: convincible

English: devastated

English: exactress

English: hostie

English: unbuckle

English: rebuttable

English: tuberous

Hiligaynon: panikad

English: pomarine

English: numbed

English: norma

Cebuano: abyug

Hiligaynon: ohot

Cebuano: duta

Tagalog: gansa

English: immiscibility

English: luncheon

English: far

English: scaliola

English: remedy

English: team

English: nervate

English: draughtsmen

English: moonling

English: dishwater

Hiligaynon: pamiste

Hiligaynon: radyograma

Tagalog: rubi

English: multiped

English: ribbonism

English: symphysis

Cebuano: suup

English: polary

English: artist

English: pitch

Cebuano: samung

Hiligaynon: mapisan

English: panorama

English: swivel

Cebuano: gabas

English: conny

Ilokano: kaasmang

English: anteflexion

Cebuano: sirikinya

English: smell-less

English: antic

English: step

English: imputable

Hiligaynon: pabayo

English: butterfly

Cebuano: takdang

English: muddlehead

English: emperorship

English: swape

Cebuano: un

English: perilymphangial

Cebuano: dyambul

Hiligaynon: buhi

English: refrigerated

Ilokano: dumaduma

English: jelly

Cebuano: alambriru

English: squinance

English: amphineura

English: aerator

English: latently

English: stuffing

Tagalog: awto

English: dactylozooid

English: surrogate

English: numismatical

Tagalog: sama

English: mum

Tagalog: kustilyas

Ilokano: kuray

Cebuano: purki

Cebuano: baguung

English: shifted

English: apprehensive

English: conditory

Ilokano: tabbed

Hiligaynon: hulay

English: piscina

English: delineatory

English: whetting

English: sea adder

English: rack-renter

English: solemnness

English: slaveholding

English: shafted

English: puddling

English: exit

English: dowset

English: hermaphrodeity

English: breastwork

English: corrosibility

English: pedantism

English: disconnecting

English: impatient

English: zoophite

Cebuano: sigingsiging

English: perlous

English: rubber

English: limature

Hiligaynon: timtim

English: fishwoman

English: asparagus

English: wordless

English: wise

English: notchweed

English: ashen

English: sejunction

Cebuano: luus

English: converse

English: oriel

English: redraft

Hiligaynon: kalambugas

English: laird

English: saltatorious

English: generalization

English: incruental

English: scenemen

English: preconize

Hiligaynon: man

English: average

Hiligaynon: puraut

English: aphroditic

English: hold

English: compound

English: cartoon

English: arm

English: leastways

English: manipulate

English: shive

English: iatrochemical

Hiligaynon: lumbay

Tagalog: tilaok

English: libratory

Cebuano: lagilhi

English: increase

English: neckweed

English: sanctified

English: adherer

English: moulder

English: loping

Cebuano: ks

Hiligaynon: haghag

English: gobbler

English: madecassee

English: shamois

Cebuano: tamparus

English: devilry

English: zygoma

Cebuano: maistru

English: nick

English: significant

English: income

English: intermigration

English: appellant

Cebuano: kurtin

Tagalog: bali

English: antilae

English: negotious

English: elding

Tagalog: mamon

English: bedchamber

English: constitutional

English: tralation

English: perusing

English: repertory

English: devotary

Hiligaynon: lapat

English: eroded

Hiligaynon: pero, pero

English: imperturbed

English: actinias

English: secret

Ilokano: lubbon

Cebuano: wist

English: mediately

English: keck

Tagalog: saing

English: intercessionate

Cebuano: iksaktu

Hiligaynon: abo

English: integumentation

English: outcry

Cebuano: distritu

English: crest

English: potpourri

Hiligaynon: paw-us, paw-us

English: serenata

Hiligaynon: kotse

English: intricacy

Hiligaynon: palanganti

English: cowpox

Cebuano: gabay

English: deut-

Cebuano: ludhan

English: neighboring

English: saltigradae

English: allowancing

English: scale

English: crescent

English: erthine

Ilokano: bin-i

English: bandbox

English: whisky

English: spot

English: postage

Cebuano: kamul

English: aam

English: gnarled

English: orchis

English: via

English: neb-neb

English: emolliated

Cebuano: bulukbuluk

English: croat

Hiligaynon: hatuddulus

English: hairsplitter

English: patter

English: versicle

English: tartrelic

Cebuano: nguyunguyu

English: straight-joint

English: imbosk

English: cacophonic

English: doubt

English: troop

English: glasshouse

English: donary

English: red

English: curiosos

English: lout

Hiligaynon: dumaragkul

Ilokano: battaway

English: amphi-

English: sicklewort

Hiligaynon: parokya

English: frigate

English: formidable

English: logged

English: aspersed

English: hooded

English: gryphaea

English: sit

Hiligaynon: kawatan

English: poker

Tagalog: yongga

English: stannous

English: ripple

English: enlarged

English: such

English: io moth

Cebuano: arnika

English: cottontail

English: accipitral

English: associableness

English: celestial

English: besieging

Hiligaynon: sal-ag

Hiligaynon: tinghoy

Tagalog: umboy

English: placard

English: castellated

English: circumvest

English: taminy

English: sport

English: rummager

English: penchant

English: have

English: office

English: god-fearing

English: presupposed

English: unbreech

English: opposable

English: appeach

English: apportion

English: parauque

English: ichthyotomist

English: eleuthero-petalous

English: checkage

English: obstupefactive

English: substruct

English: pouncing

Hiligaynon: patpat

English: booky

English: nothing

English: bunged

English: boat

English: identified

English: indulgence

Ilokano: ablen

English: circinal