panagonton

PANAGONTON is a word in Hiligaynon with its meaning in English.

panagónton - To extend, spread all over,
diffuse itself over, penetrate.
Nagapanagónton ang kasakít sang íya
hubág sa búg-os níya nga láwas. Ang búgos níya nga láwas ginapanagontonán
sang kasakít sang íya hubág. The pain of


his boil is spreading all over his body. (cf.
tagúntun, panagúntun id.).

Words for further learning

English: overcrow

English: repay

English: bring

Hiligaynon: toto

English: theophilosophic

Cebuano: paybut

English: stubbed

English: brabantine

English: bear's-paw

English: relatrix

English: punctured

English: article

English: parallel

English: inflammable

English: oddity

English: corrumpable

English: fissuration

Waray: kulali

English: folia

Cebuano: kulugkug

English: sign

English: thuringite

Hiligaynon: apyanero

Tagalog: katungkulan

Cebuano: giming

English: parallel

English: provincialized

English: pert

English: baseborn

Hiligaynon: panglawason

English: defeat

English: splay

English: wading

English: uniter

English: rattinet

English: count

English: treasure

English: jack

English: straggler

English: handed

English: springy

English: stylistic

English: styracin

English: simulate

Cebuano: bikturya

English: sauks

English: deluge

English: podocarp

Hiligaynon: malambo

English: pteroceras

Cebuano: wala

English: baste

Hiligaynon: kadutaan

English: pimple

Tagalog: yapang

English: valuable

English: blockhouse

English: velar

English: mispronounce

Cebuano: hagus

Tagalog: hina

English: osmometer

Cebuano: antisiptiku

Hiligaynon: binhi

English: tormentress

English: hobson's choice

English: superinstitution

English: outwall

English: cirri

English: hamburg

English: shape

English: acacia

Hiligaynon: hingoto

English: muzzle

English: echinodermata

English: tagged

English: jaspideous

Hiligaynon: kaduyug

English: shagreen

English: hairiness

English: seizing

English: wool

Cebuano: kuliplawir

English: epilogical

English: towel

English: gaditanian

English: antimasonry

English: spineless

English: exangulous

English: raining

Hiligaynon: balagangan, balagangan

English: phantasmagorial

English: tenderling

English: trilobita

English: ward

English: twinleaf

English: real

English: kukang

English: knappish

English: homophonic

Hiligaynon: buluhaton, buluhaton

English: by-law

English: hemorrhoids

English: yoke

English: by-turning

English: cure

English: chain

Cebuano: paghut

Tagalog: rebelde

English: snying

English: petaled

English: exhaust

English: sixteenth

English: lustre

English: inhabitable

English: quarterfoil

English: lucky

English: aristocratic

English: unresistance

English: exegetist

English: 'swounds

English: plenteous

English: brownian

English: tinselling

English: rule

English: leer

English: overgo

English: obtruncation

English: serpentize

English: affected

English: bed

English: lavished

English: belaid

English: riot

Hiligaynon: turutud

English: worthiness

English: memory

English: pentavalent

English: biblically

Cebuano: paksiyun

English: omnipresence

English: gradus

English: nondecane

Hiligaynon: pakpak

English: entodermic

English: episcopy

English: stump

English: disguising

English: rapping

English: kinglet

English: crystal

English: orphic

English: lurching

English: midget

English: gyration

Hiligaynon: sulinga

Hiligaynon: udak

English: carmelite

Cebuano: tsarira

English: welldoer

English: interchanged

English: renne

English: luciferous

Tagalog: tsokolate

Cebuano: bahignit

English: roguery

English: dental

English: trigonocerous

English: conquer

English: tottery

English: shirk

English: flow

English: euchre

English: rimose

English: gloze

English: devoutful

English: hygroscopicity

English: place

Cebuano: gigulu

English: blackberry

English: everse

Hiligaynon: kanyuto

English: nosel

English: saber

English: chloroplastid

Hiligaynon: hokmanan

English: apoplex

English: sordiferous

English: quadrireme

English: doom

English: tune

English: prothesis

English: hieroglyphic

English: cimolite

Hiligaynon: kaima

Cebuano: timbri

English: thrill

Cebuano: dayis

English: postoblongata

Hiligaynon: asi-asi

Hiligaynon: atiog

English: protest

Cebuano: tambubuan

English: hydrocephalous

English: idocrase

English: aurated

English: healthless

English: armless

English: monocephalous

Hiligaynon: tarum

English: un-

English: concert

English: warily

Ilokano: santol

Cebuano: maryusip

Hiligaynon: pamalabag

English: cross

Cebuano: taksi

English: replevin

English: polysporous

English: arrect

Hiligaynon: masanyog

English: reclasp

Cebuano: pin

English: cete

Hiligaynon: diksionaryo

English: notoriety

English: confess

English: valerone

Waray: bikag

English: cancan

Ilokano: lukais

English: iniquities

English: inspector

English: wash

English: doily

English: solemnize

English: wreckage

Hiligaynon: palatukdan

English: mastery

English: lamelliform

English: retruse

English: griffin

Hiligaynon: kabantugon

English: anility

English: segmentation

English: refugee

Hiligaynon: nearly ripe

English: smasher

English: beluga

Cebuano: damahwana

English: despotat

Tagalog: bangin

English: avignon berry

English: monogyny

Cebuano: partisiyun

English: concavities

English: pretorium

English: pilling

English: portrayed

English: cater-cornered

English: mandelic

English: hold

English: conchifer

English: cogitability

English: bac

English: disquisitive

Cebuano: ilik

English: lag

Hiligaynon: dalas

English: pawn

English: -able

English: ignis fatuus

English: augment

English: climatarchic

English: luna

English: dove-eyed

English: unjoint

English: arraign

English: vincibility

English: peculate

English: equimultiple

Ilokano: aprad

English: mediated

English: mat

English: exhortation

English: strucken

English: fallibly

English: torment

English: inexpediently

English: mourn

English: tripartite

Ilokano: annawir

English: dosser

English: prose

Hiligaynon: kabulusgan

English: aeroscopy

English: dementia

English: hexahemeron

English: hopping

Hiligaynon: umban

English: fare

English: inconnected

English: indoxyl

English: playful

English: recessing

English: tousing

English: victrice

English: coloquintida

English: haematachometry

English: cocker

English: urgency

English: aracari

English: banding plane

English: lo

Cebuano: lubang

English: flavin

English: ring

English: adorable

English: cony-catcher

English: denied

Cebuano: ripa

English: bypaths

English: sleetch

English: moabite

Hiligaynon: katahuran

English: calescence

English: taenioid

Hiligaynon: nisnis

English: papilionaceous

Hiligaynon: tubkan

English: silversmith

Ilokano: sagabasab

English: wrangler

English: equipage

English: desertness

Cebuano: datu

English: receptibility

English: delay

English: carse

English: endorsee

Hiligaynon: tungab

Ilokano: layag

English: lignireose

English: hindgut

Hiligaynon: ambo

English: frondescence

English: boracite

English: eschew

English: public

Ilokano: ansisit

English: reprimander

Hiligaynon: pika-pika

English: override

English: rubber

English: victual

Hiligaynon: kuyap

Hiligaynon: hinai

English: propriety

Cebuano: laghaw

English: counseling

English: pollute

English: isopod

Hiligaynon: granada

English: tubule

English: backbiting

English: bright

Cebuano: tulak

English: bird's-nest

Hiligaynon: absuelto

English: catacoustic

English: fumigate

English: crystalline

Tagalog: balita

Hiligaynon: antaw

English: beard

English: harquebus

English: alitrunk

English: corporeally

Hiligaynon: silyon

English: universalize

Cebuano: trupiku

English: fives

English: catalan

English: mycoderma

English: nowadays

English: limitation

English: pucherite

English: reencourage

English: glass

English: gleety

English: opianine

English: hempy

Tagalog: nganga

Hiligaynon: salog

Cebuano: talayung

English: zambos

English: trigon

English: longitudinal

Tagalog: bagoong

English: loneliness

Hiligaynon: septiembre

English: spiculiform

English: pendant

English: loth

Waray: bag-o

English: jamestown weed

English: ova

English: veadar

English: renown

Cebuano: batanas

Hiligaynon: tubung

English: cornshuck

English: pygmy

English: frost-blite

English: disconcertion

Cebuano: kayu

English: knights bannerets

English: transcolate

English: haled

English: finical

English: observator

English: fud

English: phylloxanthin

Hiligaynon: hingagaw

Hiligaynon: kahigko

Hiligaynon: hirilaum

English: mayfish

English: optics

Cebuano: listun

English: junket

English: culminated

English: commensal

English: shote

Cebuano: dapsut

Hiligaynon: dios-dios

English: ave mary

Cebuano: bat-ug

English: polygenist

English: set

English: seabord

English: even

English: wrapping

English: earldorman

English: umbrage

English: salifying

Tagalog: silangan

English: indignify

English: remised

English: thrust

English: devexity

English: lemniscata

English: oenanthyl

English: hypnotized

English: pinch

English: inviscerated

English: giggyng

Cebuano: aktur

Cebuano: sambiri

English: front

English: pasture

English: dualin

English: calcar

English: desolatory

English: dethroning

English: serrous

English: mycomelic

English: lansquenet

English: phenic

English: gnostic

English: transposition

English: justice

English: carve

English: geotic

Cebuano: tabak

English: lodge

English: episterna

English: haematometer

English: navigator

Hiligaynon: mango

English: gest

Cebuano: tingkad

English: soliped

English: nut-brown

English: gameless

English: pace

English: subsextuple

English: greengrocer

English: smilacin

English: pulp

English: tansy

English: dulcify

English: fill

English: enterer

Tagalog: ngala

English: enstatitic

English: headily

English: quadrans

Cebuano: baubau

English: sceneman