anyaya

ANYAYA is a word in Tagalog with its meaning in English.

anyaya
Active Verb: mag-anyaya
Passive Verb: anyayahan
Definition: 1) invitation (noun) 2) to invite (verb)
Examples: 1) Mag-anyaya ka ng maraming bisita sa fiesta. (Invite many guests to the fiesta.) 2) Anyayahan mo si Pedro at Juan sa kasal. (Invite Peter and John to the wedding.)

Words for further learning

English: periastral

Hiligaynon: labay-labay

English: edge

English: edgy

English: electro-kinetics

English: subsequent

English: dukedom

English: outwear

English: clypei

English: blacken

Cebuano: habyug

English: charpie

Cebuano: danag

English: lyre bird

English: larked

Ilokano: gabyon

English: pirl

Tagalog: walang-pakundangan

English: analemma

Cebuano: bunitu

English: kite

English: quadrinominal

Hiligaynon: bagay

English: bojanus organ

English: bed

English: transit

English: ostentator

English: gear

English: symphonious

Hiligaynon: anggid-anggid

English: otologist

English: bought

English: thing

English: dichroscopic

English: controllable

English: pealing

English: deliberated

English: hymnody

English: sillyhow

English: forfeit

English: scribble

English: unborn

English: surcharge

English: armed

English: misproportion

English: chinaman

English: mastax

English: burn

English: slasher

English: phial

Hiligaynon: babayhana

English: rocket

English: humanitarian

Hiligaynon: baragook

English: gard

English: denegate

English: interscinded

English: sin

English: swell

English: fraudless

Cebuano: banwa

English: omphalomesenteric

English: intangibility

English: appulsive

English: savor

English: fidgety

English: tip-up

English: derision

English: whipgrafting

English: dispart

English: detorsion

Hiligaynon: pasil

English: ashes

English: drabble

English: plot

English: sun-dried

English: metameric

English: keeper

English: surrender

Cebuano: tsupir

English: aggeration

Cebuano: dunsul

Cebuano: lagub

English: chloruret

Hiligaynon: ngipon

English: spineless

English: stipe

English: semen

English: gelsemium

Hiligaynon: inkit

English: shittah

English: involuntary

English: o

Cebuano: tilingtiling

English: endogeny

Hiligaynon: kaintok

English: half-timbered

English: ineradicably

English: hoven

English: tabor

English: tacamahaca

English: off

English: mammillate

English: kind

Hiligaynon: pa

English: fissural

English: dexterity

English: reverencing

English: potamology

English: bottom

English: sepoy

English: parlous

English: maraschino

Hiligaynon: galastohon

English: narcotinic

English: bottom

English: ponder

Hiligaynon: piluka

English: perennial

English: covetiveness

English: calamist

Hiligaynon: mayayat

English: reject

English: aprication

Cebuano: awuy

Hiligaynon: koring

Hiligaynon: pamana

English: boohooed

English: megaweber

Cebuano: tiliskupyu

English: bacchanal

Cebuano: aspirasiyun

English: pimento

English: clung

English: diamond

English: clam

English: palingenesy

English: encloud

English: tap

English: exsert

Hiligaynon: lulay, lulay

English: intreatable

English: leet

English: bowel

English: allegorization

English: exchequered

Ilokano: bassit

Cebuano: armi

English: scale

Cebuano: labsik

Hiligaynon: kakapoy

English: karyomiton

English: trist

English: minder

English: fin-toed

English: sympathy

Cebuano: krismas

English: treeless

Cebuano: bukasyunal

English: particular

Hiligaynon: agsa

English: attendant

Cebuano: karingking

English: emaciate

English: progne

English: umpire

Tagalog: bulig

English: diplomatical

English: spiced

English: plaything

English: slanting

English: canuck

English: round

Hiligaynon: kabisay-an

English: paralleling

Cebuano: piligru

English: warren

English: pist

English: saccharifying

Hiligaynon: linta

English: oblivious

English: chorographer

English: allantoidal

English: serf

English: assientist

English: quaver

Cebuano: istirilayis

English: allhallowtide

English: while

Hiligaynon: puya, puya

English: reposal

Ilokano: yagyag

English: paradigmatized

English: spelling

English: decussated

English: approbator

English: purloining

Cebuano: limuut

English: moled

English: enragement

English: triumph

English: solute

Tagalog: plaka

English: estoppel

Hiligaynon: dasig-dasig

English: indigestibility

English: jacobitical

English: cariole

English: complimentative

English: factoring

English: dossel

English: art

English: tecum

Cebuano: batangbatang

Cebuano: isturbu

English: propylaea

English: cruelness

Hiligaynon: ululuson, ululuson

Ilokano: kusikus

English: bosset

English: flank

English: wattlebird

English: affecting

Hiligaynon: haligi

English: sleep

English: festal

English: resistant

English: apothecium

English: nobilitation

Ilokano: payugpog

English: helmet

English: helix

English: flout

English: flanches

English: disciple

English: arrangement

English: menacing

Cebuano: sampurawu

English: racemation

English: labara

Cebuano: silyu

English: wideness

English: churchgoing

English: gothic

Cebuano: kilim

English: step

English: want

English: mesolabe

English: siren

English: sparkliness

English: merchandisable

English: pleiad

English: haemomanometer

English: animalcule

English: calcareousness

Tagalog: sapatilyas

English: histologic

English: bookwork

Hiligaynon: sadsad

Cebuano: kasa

English: fact

English: -ish

English: proven/al

English: rip

English: hexamerous

Cebuano: saku

English: roll

English: execute

English: apply

English: darkle

English: picker

English: incubi

Hiligaynon: lama

English: inchoation

Cebuano: abwag

English: conundrum

Hiligaynon: lakatan

Ilokano: ubet

English: freckle

English: raise

English: revered

English: quadripartition

English: florid

Tagalog: puksa

English: mediatorial

English: two-tongued

English: crown

English: extravagant

English: embody

Tagalog: damay

English: cycle

Cebuano: garal

Cebuano: imiri

English: crapy

English: liver

Waray: sip-on

English: transcript

Hiligaynon: papuro, papuropuro

English: longimanous

English: demon

English: cope

English: relieve

English: prologuing

English: psoric

English: undertook

English: asexual

English: see

English: antiquely

English: humble

English: revolutionary

English: whore

English: planter

English: morn

Hiligaynon: atipalo

English: cromlech

Cebuano: pining

English: belt

English: carpospore

Tagalog: sobra

English: cup

English: attachment

English: kernelled

English: unforgettable

Ilokano: kiro

English: worthy

English: record

English: tooled

Cebuano: bungatngat

English: discharge

Hiligaynon: suli

English: elute

Hiligaynon: too

English: sporule

English: virtue

English: bloody

English: air cock

English: until

English: bow

English: auscultation

English: filler

Hiligaynon: gual-gual

English: flurry

English: phosphureted

English: astrologian

English: dvergar

English: yang

English: cabalist

Cebuano: bi

Cebuano: alpunsinu

English: overfull

English: mesh

English: gripe

English: pestle

English: strain

Cebuano: tikling

Cebuano: hugyaw

English: hyponitrite

English: relade

English: mirza

English: hibernaculum

Hiligaynon: tiso

English: gallery

Hiligaynon: samdong

Hiligaynon: inpiernohanon

Hiligaynon: dagangbulan

Hiligaynon: kunya

English: nazirite

English: sham

English: undivided

English: inhabile

English: rushbuckler

English: contubernal

English: responsible

English: biggin

English: achiever

English: univocal

English: putry

Ilokano: agep

English: put

English: recollect

English: apogeotropism

English: dirt

English: artichoke

English: titmice

English: polyorama

English: bulldozing

English: repose

English: procreating

English: tracker

English: paleography

Hiligaynon: mabalibadon

Tagalog: umako

English: extravagant

Waray: punsyon

Hiligaynon: alimango

English: abannation

English: credibleness

English: coccobacteria

English: furbelowing

English: uptake

Tagalog: alingasaw

English: annihilating

English: ditch

English: presumedly

English: displease

English: pilferer

English: handkerchief

English: disorganization

English: angiosperm

English: sircar

Waray: biskwit

Hiligaynon: wala

English: farthest

English: hyp

Cebuano: nigatib

English: playful

English: levogyrate

English: diphycercal

Tagalog: alagad

English: vintage

English: eleaticism

English: oneself

English: sea dace

English: mesenteric

English: patroness

English: blandiloquence

English: prochronize

Cebuano: utnga

Hiligaynon: sinsar, sinsar

English: grudgeful

English: cordon

English: omo-

English: cholochrome

English: ethel

English: round

English: stigmatize

English: constructively

English: misprize

English: retting

English: reputed

English: mackinaw blanket

English: scudi

English: boarfish

English: maranatha

English: autotheism

English: grauwacke

Hiligaynon: kaulay

English: improvisation

English: equivocal

English: accrete

Waray: maribhong

English: coupe-gorge

English: rochet

Hiligaynon: risago

English: circumstanced

Hiligaynon: pagsolondan

English: inconsequential

English: berthage

English: suroxide

English: winnowed

Cebuano: hutil

Tagalog: mangga

English: tax

English: spread

English: spring

English: palinurus

English: oophoritis

English: photograph

Cebuano: takbuy

English: marish

English: lachrymation

English: infallibilist

English: immortal

Tagalog: huweteng

English: cymbal

Ilokano: tian

English: steeler

Hiligaynon: umang-umang

English: unperfect

English: burgess

English: varicose

English: podophyllous

English: spatter

Hiligaynon: plawtin

Hiligaynon: pahamuot

English: petioled

English: retection

English: gery

Hiligaynon: para

English: clerisy

English: gulosity

English: inconsonance

English: while

English: province

English: tussock

Hiligaynon: ginoo

English: efflagitate

English: swerve

English: yes

English: booby