paliyan-liyan

PALIYAN-LIYAN is a word in Hiligaynon with its meaning in English.


paliyán-líyan - Neglect, abandonment; to neglect, shirk, leave undone, abandon, palíp-ot – paluhúd leave. Indì mo pagpaliyánliyánan ang ímo mga buluhatón. Don’t neglect—or— abandon your duties. Ginpaliyánliyánan sang mga bátà ang pagbúnyag sang mga tanúm kag nagsúgud silá sang hámpang. The boys neglected to water the plants and started playing. (cf. biyâbíyà, pasalipótpot, pabuyánbúyan).

Words for further learning


Hiligaynon: tabos, tabos
Hiligaynon: sanit
Information Technology: Video telepresence
Hiligaynon: ipisan
Hiligaynon: pipi
Information Technology: Internet Explorer 10
Hiligaynon: bis
Information Technology: production flow model
Information Technology: drill down
Hiligaynon: kaundan
Cebuano: yamug
Tagalog: tomahawk
Information Technology: zone elevation
Information Technology: BPA scan
Hiligaynon: dulug
Hiligaynon: landian
Hiligaynon: fiesta
Cebuano: bangkaruti
Hiligaynon: kopon
Information Technology: personalization scope
Cebuano: pirpiktu
Hiligaynon: bokhon
Hiligaynon: alagong-ong
Information Technology: FTH
Ilokano: lagda
Hiligaynon: polon
Information Technology: workflow history
Hiligaynon: tiyahoy
Information Technology: 3D Human Body
Cebuano: lumid
Cebuano: kasta
Information Technology: bubble packet
Cebuano: hubaw
Cebuano: tubu
Hiligaynon: biga
Cebuano: lagusa
Information Technology: SideShow
Hiligaynon: tripa, tripas
Hiligaynon: ohong
Cebuano: bangas
Hiligaynon: manidnid
Hiligaynon: gupak
Cebuano: hawin
Hiligaynon: sulang
Tagalog: kampana
Cebuano: kanukay
Hiligaynon: niebe
Information Technology: composite
Information Technology: XPath
Cebuano: intiris
Hiligaynon: inapa
Cebuano: kabikab
Cebuano: pulus
Information Technology: direct mail
Information Technology: PAN
Information Technology: version policy
Tagalog: tolda
Cebuano: huldam
Information Technology: markup order
Hiligaynon: muda
Information Technology: encapsulation
Cebuano: iskuwir
Information Technology: quiz
Cebuano: langbay
Tagalog: gerilya
Information Technology: subcategory
Hiligaynon: olok
Information Technology: nonce
Information Technology: data mining
Information Technology: filter section
Cebuano: lan-u
Hiligaynon: tibanbadu
Hiligaynon: tamawo
Information Technology: Hybrid Runbook Worker
Cebuano: kuldun
Information Technology: BPMN
Hiligaynon: panimtim
Information Technology: homework list
Information Technology: HotSync
Hiligaynon: opisina
Ilokano: mismis
Information Technology: Skype for Business Online
Tagalog: alipusta
Cebuano: palasan
Hiligaynon: seguro
Cebuano: uyuk
Hiligaynon: kawayangan
Hiligaynon: paang-ang
Hiligaynon: tugtug
Cebuano: um-um
Information Technology: permission
Information Technology: Share
Cebuano: intrubudys
Hiligaynon: padalan
Cebuano: habyug
Cebuano: tigsu
Information Technology: conversion page
Hiligaynon: kompas
Cebuano: turtur
Cebuano: butig
Information Technology: FPU
Hiligaynon: paniga
Hiligaynon: alatubangon
Information Technology: resource dictionary
Hiligaynon: hinguha, hinguha
Information Technology: opt in
Tagalog: kamalig
Hiligaynon: hiran-hiranon
Hiligaynon: kalubud
Information Technology: review
Information Technology: main map
Cebuano: sinturira
Information Technology: Write permission
Cebuano: garanil
Cebuano: krakir
Cebuano: dyapan
Hiligaynon: pundag-pundag
Information Technology: null key
Hiligaynon: mamador
Ilokano: kalti
Hiligaynon: paawas
Hiligaynon: sambali, sambali
Information Technology: Asset Intelligence Knowledge Base
Cebuano: sangig
Cebuano: dunasiyun
Tagalog: wagwag
Tagalog: tinda
Hiligaynon: bululakaw
Hiligaynon: kolokoton
Information Technology: 9+ participants
Hiligaynon: sigumar
Information Technology: design set
Information Technology: intangible cost
Ilokano: kulambo
Information Technology: beats per minute
Cebuano: pangindahay
Information Technology: planned order
Information Technology: year-end closing
Information Technology: Toning Intensity
Cebuano: ampaw
Hiligaynon: anoy-anoy
Information Technology: substance flow
Ilokano: udang
Ilokano: bangbanglo
Hiligaynon: lambun
Cebuano: mikskla
Hiligaynon: yupyup
Hiligaynon: lasik-lasik
Hiligaynon: katubusan
Information Technology: base entity
Hiligaynon: kunya
Cebuano: umpu
Cebuano: luuy
Hiligaynon: taklas
Ilokano: baktaw
Ilokano: kelleb
Hiligaynon: paluya
Hiligaynon: katon
Information Technology: indent
Cebuano: dikun
Information Technology: site assignment rules
Cebuano: ukuy
Ilokano: sagumbi
Waray: kadayaw
Hiligaynon: sosoon
Cebuano: ingkitar
Hiligaynon: salaligan
Information Technology: related events
Tagalog: damdam
Hiligaynon: malaoy-laoy
Cebuano: istartir
Tagalog: para
Hiligaynon: tinapahan
Information Technology: mirror site
Hiligaynon: kinina
Hiligaynon: talangkod
Information Technology: northbridge
Information Technology: Multipath I/O
Cebuano: kumirsiyal
Cebuano: kapuy
Information Technology: back end
Hiligaynon: odol-odol
Information Technology: VM
Tagalog: umpog3
Hiligaynon: pitak
Cebuano: amay
Hiligaynon: lawas
Information Technology: company definition
Hiligaynon: simento
Tagalog: zerox
Hiligaynon: tampulanga
Ilokano: bag
Hiligaynon: kabuhaha
Cebuano: sanggaka
Waray: pusa
Hiligaynon: tarnata
Information Technology: budget group
Information Technology: subtotal
Cebuano: banting
Hiligaynon: teleponista
Information Technology: dependency
Information Technology: theater mode
Hiligaynon: kudyapa
Hiligaynon: halasohasanan
Information Technology: dialog box
Cebuano: ig
Tagalog: remedyo
Cebuano: intrigu
Information Technology: unsigned integer
Hiligaynon: talaytay
Tagalog: yuta
Information Technology: delegation
Information Technology: SharePoint Translation Services
Tagalog: palapag
Hiligaynon: lusir
Information Technology: rebate
Cebuano: lukut
Tagalog: tuntong
Ilokano: inaw
Cebuano: bughat
Cebuano: tighud
Information Technology: Office Update
Information Technology: swatch
Hiligaynon: kasalpan
Ilokano: lalo
Hiligaynon: lad-ang
Hiligaynon: baraydan
Cebuano: patig
Cebuano: banak
Ilokano: pikpik
Information Technology: Windows Server Migration Tools
Ilokano: laaw
Hiligaynon: hamay
Hiligaynon: pabagti
Cebuano: aluy
Cebuano: arabun
Cebuano: grapinyira
Hiligaynon: tagamhay
Information Technology: Remote Control Activity
Tagalog: kuskos
Information Technology: Windows Scenic
Hiligaynon: dagway
Hiligaynon: sinadto
Information Technology: workload
Information Technology: Team Work Center
Information Technology: WinRT
Information Technology: caret
Information Technology: wireless fidelity
Information Technology: performance threshold
Tagalog: dodo
Information Technology: Featured movies
Cebuano: langkay
Information Technology: management system
Hiligaynon: ragatnat
Information Technology: MIM
Gay Lingo: chanda romero
Cebuano: martinis
Information Technology: bypass mode
Cebuano: ambuhut
Cebuano: gutlab
Cebuano: bait
Information Technology: customer support
Hiligaynon: tumboy
Information Technology: table of authorities
Hiligaynon: pukoon
Ilokano: tuba
Information Technology: background streaming
Cebuano: uwidu
Ilokano: pait
Information Technology: product variant
Information Technology: exact cost reversing
Hiligaynon: taklub
Tagalog: hina
Cebuano: kaput
Information Technology: hot zone
Tagalog: sintido
Information Technology: Windows NT token-based application
Hiligaynon: huron-huron
Hiligaynon: pasaho
Ilokano: haan
Information Technology: cycle time
Cebuano: diyaryu
Information Technology: test suite type id
Hiligaynon: linagpang
Information Technology: WordArt Gallery
Ilokano: linas
Cebuano: kamaniru
Ilokano: gaed
Information Technology: action argument
Cebuano: tabugsuk
Cebuano: hugung
Ilokano: makabulan
Waray: datung
Cebuano: tampuk
Information Technology: laptop
Cebuano: kasba
Information Technology: column area
Information Technology: Target List
Tagalog: gitara
Hiligaynon: arosera
Cebuano: iring
Information Technology: date period code
Information Technology: CSS selector
Information Technology: LST
Information Technology: securable object
Hiligaynon: alipokpokan
Information Technology: Windows Phone Reading List
Information Technology: wired profile
Information Technology: mouse pointer
Information Technology: Grunge
Ilokano: book
Cebuano: dikuluris
Cebuano: tig-l
Tagalog: utos
Hiligaynon: piokos
Cebuano: kwalta
Hiligaynon: dawhat
Hiligaynon: amapola
Hiligaynon: bitos
Hiligaynon: bahit
Cebuano: palagpag
Information Technology: voice mail system
Information Technology: Discovery and Risk Assessment
Ilokano: bado
Information Technology: Leave Management
Cebuano: istar
Ilokano: sigit
Ilokano: laud
Ilokano: keggang
Cebuano: silinsiyu
Information Technology: XSLT
Information Technology: build health
Ilokano: begnaw
Hiligaynon: paabut
Hiligaynon: palasipalahan
Tagalog: mariposa
Cebuano: ipiktibu
Tagalog: asawa
Information Technology: Line Image Generator
Hiligaynon: daitol, da-itol
Tagalog: gunting
Cebuano: akud
Cebuano: gahum
Information Technology: bump mapping
Tagalog: nadama
Information Technology: bilingual glossary
Hiligaynon: rigodon
Cebuano: manga
Cebuano: tuyarug
Information Technology: functional specification
Hiligaynon: tropas
Hiligaynon: agtang
Cebuano: iksaktu
Information Technology: elapsed time
Information Technology: RDS CAL
Cebuano: batiri
Cebuano: pampbut
Cebuano: dabuk
Ilokano: labutab
Information Technology: Open Database Connectivity
Information Technology: location
Information Technology: endpoint address
Hiligaynon: seradura
Hiligaynon: dalagsay
Cebuano: gatilyu
Hiligaynon: inang
Cebuano: tapiti
Information Technology: markup
Information Technology: view box
Cebuano: hikat
Cebuano: balungan
Gay Lingo: givenchy
Hiligaynon: paslaw
Information Technology: data source name
Tagalog: uhaw
Cebuano: himalang
Cebuano: sirbisyu
Cebuano: pisluk
Information Technology: currency locale identifier
Cebuano: buntaw
Cebuano: arpa
Hiligaynon: kalandus
Ilokano: likaw
Hiligaynon: pasipala
Cebuano: mikanikal
Hiligaynon: diligamohan
Cebuano: gangsa
Hiligaynon: sudang-sudang
Information Technology: boundary
Hiligaynon: destino
Cebuano: kulisuk
Hiligaynon: panagiposoon
Ilokano: sipu
Ilokano: pablaak
Hiligaynon: palabi-labi
Hiligaynon: wiit
Waray: tigasaw
Information Technology: static page
Hiligaynon: barikas
Information Technology: Printer Control Language
Tagalog: mag-iiba
Hiligaynon: gawahan
Ilokano: no
Information Technology: stylistic set
Cebuano: talikala
Hiligaynon: sulat
Information Technology: quantitative assessment
Cebuano: awtburd
Hiligaynon: galing
Information Technology: conference mode
Hiligaynon: amba
Ilokano: sirip
Hiligaynon: sulampaw
Hiligaynon: tagad
Hiligaynon: lapus
Information Technology: continuous form
Information Technology: multisample texture
Hiligaynon: pikota
Tagalog: lolo
Hiligaynon: samput
Information Technology: Start Menu restrictions
Cebuano: kahig
Tagalog: tao
Cebuano: pulir
Hiligaynon: ohot
Hiligaynon: bag-idan
Cebuano: mampur
Hiligaynon: sililhigon
Hiligaynon: tambuli, tambuli
Cebuano: kulan
Information Technology: Office Professional 2016
Cebuano: bisi
Hiligaynon: siduyo, siduyo
Cebuano: isyu
Ilokano: kalakal
Tagalog: chichay
Information Technology: OEM branding
Hiligaynon: lamusut
Hiligaynon: tuhoy
Cebuano: pisa
Hiligaynon: koloskos
Ilokano: leppak
Tagalog: transistor
Cebuano: tabuli
Information Technology: blanket order
Information Technology: SLA target
Information Technology: spoofed mail
Hiligaynon: pamulungon
Information Technology: Attribute Dropper
Ilokano: pila
Tagalog: yelo
Hiligaynon: pangginggi
Cebuano: saksak
Hiligaynon: pahanay-hanay
Tagalog: madrina
Hiligaynon: bikaka
Information Technology: Border Painter
Cebuano: samuk
Cebuano: kliyinti
Cebuano: baskit
Information Technology: flexible constraint
Information Technology: medical device
Cebuano: mal-am
Hiligaynon: sirisimana
Cebuano: sinyadur
Hiligaynon: tipungko
Cebuano: ribun
Cebuano: sursi
Hiligaynon: hataas
Cebuano: tag-an
Cebuano: armatyur
Information Technology: bounce
Cebuano: awat
Hiligaynon: pakitaan
Cebuano: subisubi
Hiligaynon: han-us
Hiligaynon: ubas
Cebuano: hani
Cebuano: kambantuli
Information Technology: preroll
Cebuano: hiwasa
Information Technology: ACT Log Processing Service
Ilokano: palbuak
Hiligaynon: hula
Information Technology: EKG
Information Technology: computed field
Cebuano: miunmiun